Procesi i vetëdeklarimit

Në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” dhe të vendimit të Kuvendit nr. 17, datë 04.03.2016 “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, Ministri i Drejtësisë ka nxjerrë aktet nënligjore përkatëse dhe ka iniciuar procedurën për verifikimin e formularit të vetdeklarimit të stafit të funksionarëve të kabinetit të Ministrit të Drejtësisë dhe Zëvendësministrave të Drejtësisë, duke përfshirë: drejtuesin e kabinetit, këshilltarët dhe stafin e sekretarisë. Më poshtë gjenden aktet ligjore dhe nënligjore, si dhe akte të tjera të nxjerra në zbatim të kuadrit ligjor të sipërcituar: