Memorandume bashkëpunimi

Ne kuader te Memorandumit te Bashkepunimit nepermjet Shkolles se Magjistratures dhe Ministrise se Drejtesise, te dy institucionet referuar pikes 14 te ketij memorandum, kane detyrimin per publikimin e tij ne faqen zyrtare respektive.

Klikoni mbi emrin e dokumentit per te shfaqur permbajtjen e tij:

Memorandum Bashkepunim nepermjet Shkolles se Magjistratures dhe Ministrise se Drejtesise per realizimin e veprimtarise se formimit profesional te punonjesve te Administrates Gjyqesore