Drejtësia për të mitur

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA KAVAJE

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA LUSHNJE

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA ELBASAN

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA PUKË

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA KUKËS

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA DURRËS

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MD & BASHKIA BERAT

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI DREJTËSIA RESTAURUESE

VENDIM Nr. 541, datë 19.9.2018, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË DREJTËSISË PËR TË MITUR DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT 2018–2021

URDHER PERCAKTIM I FORMES DHE RREGULLAVE TE PERGATITJES SE DOKUMENTIT PER LIRIMIN ME KUSHT TE TE MITURVE TE DENUAR

URDHER PERCAKTIMI I ELEMENTEVE TE MARREVESHJES PER ZBATIMIN E MASES SE SHMANGIES NDERMJETESIT NGA KDMP

URDHER I PERBASHKET PER RREGULLIMIN E PROCESIT ARSIMOR NE INSTITUCIONET E EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE PER TE MITUR

URDHER PERCAKTIMI I FORMES SE REGJISTRIT TE POSACEM TE MASES ALTERNATIVE TE SHMANGIES NGA NDJEKJA PERNALE, “PARALAJMERIM ME GOJE”

URDHER MIRATIMI I FORMATIT DHE TE DHENAVE PER MASEN ALTERNATIVE TE SHMANGIES. “PARALAJMERIM ME SHKRIM”

URDHER RREGULLAT E PERDORIMIT TE SISTEMIT TE INTEGRUAR TE TE DHENAVE TE DREJTESISE PENALE PER TE MITUR NGA KDPM

MARREVESHJE BASHKEPUNIMI NDERMJET BASHKISE TIRANE DHE MINISTRISE SE DREJTESISE

MARREVESHJE BASHKEPUNIMI NDERMJET BASHKISE KORCE DHE MINISTRISE SE DREJTESISE

KERKESE PER BASHKEPUNIM BASHKIVE

LIGJI PËR TË DREJTAT DHE MBROJTJEN E FËMIJËS

DEKRET “PËR KRIJIMIN E SEKSIONEVE PENALE PËR GJYKIMIN E TË MITURVE PRANË GJYKATAVE TË RRETHEVE GJYQËSORE”