Urdhri Ministrit të Drejtësisë Nr. 19, datë 20.01.2020 vijimin e procedurave të verifikimit të të dhënave.

 

Vetëdeklarimet Kabineti i Ministrit:

 

Edvin Kukunja – Këshilltar

 

Evis Fico – Këshilltar

 

Edis Ibrahimi – Këshilltar

 

Iris Aliaj – Këshilltar

 

Avjerina Bazaj – Këshilltar

 

Aulona Mersini – Këshilltar

 

Stela Suloti – Këshilltar

 

Erton Sinani – Këshilltar

 

Shënim: Ky formular është përpunuar në përputhje me ligjin nr. 9887, date 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.