Drejtoritë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE NË FUSHËN E DREJTËSISË

Kontakt:

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE E ÇËSHTJEVE TË DREJTËSISË

Katrin Treska

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-08

Email: katrin.treska@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E AUDITIMIT

Arian Drita

Kontakt:

Tel:

Email: Arian.Drita@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KODIFIKIMIT DHE HARMONIZIMIT TË LEGJISLACIONIT

Adrian Shega

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-39

Email: adrian.shega@drejtesia.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Aurel Lamçe

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 711-67

Email: aurel.lamce@drejtesia.gov.al

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Mirjana Zisi

Kontakt:

Tel: +355 4 2259389 /90 /91 /92 Ext: 712-25

Email: Mirjana.Zisi@drejtesia.gov.al