Strategjia e Drejtësisë për të Mitur 2018 – 2021

Ministria e Drejtësisë në zbatim të VKM nr.541., datë 19.09.2019 “ Për miratimin e Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur dhe të Planit të Veprimit 2018-2011 ” ka hartuar draft Raportin e Monitorimit për periudhën janar – dhjetor 2020, në zbatim të Strategjisë. Draft raporti i monitorimit është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit 2018– 2021.      SHKARKO PDF

Në mbështetje të procesit të monitorimit, Ministria e Drejtësisë vlerëson dhe mirëpret komentet/sugjerimet Tuaja mbi draft raportin, brenda ditës së mërkurë, datë 3 mars 2021, në adresën elektronike: Desiana.Todolli@drejtesia.gov.al

______________________________________________________________________________________

Raporti Monitorimit Janar – Qershor 2020 i Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur

Raporti Monitorimit janar – qershor 2019 i Strategjise se Drejtesise per te Mitur

Monitoring Report January – June 2019

Raporti Monitorimit Janar – Dhjetor 2019 i Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur

Monitoring Report January – December 2019