Raporti tremujor i monitorimit për periudhën janar – mars 2019

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 773, datë 02.11.2016 “Për Miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe të Planit të saj të Veprimit”, Ministria e Drejtësisë ka hartuar draftin e Raportit Tremujor të Monitorimit, për periudhën janar – mars 2019. Draft-raporti i monitorimit është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.

Në mbështetje të proçesit të monitorimit, Ministria e Drejtësisë vlerëson dhe mirëpret komentet/sugjerimet mbi draftin e Raportit të Monitorimit, bashkëlidhur, brenda ditës së martë, datë 21 maj 2019, në adresën elektronike: Elona.Hoxha@drejtesia.gov.al.

Raporti Tremujor i Monitorimit të SND për periudhën janar-mars 2019