Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020 dhe Planit të saj të Veprimit

Draft Raporti i Monitorimit 9 mujor, Janar-Shtator 2020 në zbatim te Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe të Planit të saj të Veprimit

Monitoring Report of Cross-Sector Justice Strategy January-June 2020

Raporti i Monitorimit janar-qershor 2020 në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

January-March 2020 Draft-Monitoring Report of Cross-Sector Justice Strategy

Draft Raporti i Monitorimit janar mars 2020 në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Raporti Vjetor i Monitorimit të SND, Janar-Dhjetor 2019

MoJ Annual Monitoring Report ENG

Draft-Raporti Nëntëmujor i Monitorimit të SND, Janar-Shtator 2019

January – September 2019 Draft-Monitoring Report of Cross-Sector Justice Strategy

Raporti Gjashtëmujor i Monitorimit të SND, Janar-Qershor 2019

January-June 2019 Monitoring Report of Cross-Sector Justice Strategy

2018 Monitoring Report of Cross-Sector Justice Strategy.

Rporti i Monitorimit VITI 2017

MONITORING REPORT 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 773, datë 2.11.2016
Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017–2020 dhe të planit të saj të veprimit

Raporti i Monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020, për periudhën janar-qershor 2018

Raporti i Monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020, për periudhën janar-shtator 2018

Monitoring Report Cross-Sector Justice Strategy 2017-2020

Raporti Vjetor i Monitorimit të SND për periudhën janar-dhjetor 2018

Draft Raporti Tremujor i Monitorimit te SND per periudhen janar-mars 2019