Për noterinë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 1 2022