Në zbatim të gërma b, pika 20 e Vendimit nr. 283, datë 10.5.2019 të Këshillit të Ministrave

Në zbatim të gërma b, pika 20 e Vendimit nr. 283, datë 10.5.2019 të Këshillit të Ministrave “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për vitin 2019”, Ministria e Drejtësise informon se ‘’Nuk ka projekte të nisura prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh, në ushtrim të punës dhe të veprimtarisë së këtij institucionit, të cilat janë në proces përfundimi, si dhe nuk ka procedura publike konkurruese të realizuara gjatë 12 (dymbëdhjetë) muajve të fundit.