Strategjia Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 241, datë 20.04.2018 “Për miratimin e Planit të Veprimit 2018–2020, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit, Ministria e Drejtësisë ka hartuar draftin e Raportit Gjashtëmujor të Monitorimit për periudhën janar-qershor 2019. Draft-raporti i monitorimit është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit.Në mbështetje të proçesit të monitorimit, Ministria e Drejtësisë vlerëson dhe mirëpret komentet/sugjerimet mbi draftin e Raportit të Monitorimit, brenda ditës së hënë, datë 16.09.2019, në adresën elektronike: Elona.Hoxha@drejtesia.gov.al. si dhe Tatjana.Janku@drejtesia.gov.al Shkarko draft e Raportin Gjashtëmujor të Monitorimit për periudhën janar-qershor 2019

Raporti Tremujor i Monitorimit të SNKK për periudhën Janar-Mars 2019

FINAL 2019 Monitoring Report ISAC January-March

Raporti Vjetor i Monitorimit të SNKK për periudhën Janar-Dhjetor 2018

2018 Annual Monitoring Report (ISAC)

Raporti Nëntëmujor i Monitorimit të SNKK për periudhën Janar-Shtator 2018

Monitoring report for January-September 2018

Monitoring Report for January-June 2018-Anti Corruption Crosscutting Strategy 2015-2020

Raporti i Monitorimit për periudhën Janar-Qershor 2018 në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2015-2020

Pasaporta e treguesve

Passport of indicators

Raporti Tremujor i Monitorimit, për periudhën Janar-Mars 2018, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2015-2020

VENDIM Nr. 247, datë 20.3.2015, PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT PËR PERIUDHËN 2015-2020

INTER-SECTORAL STRATEGY AGAINST CORRUPTION  2015-2020 

Action Plan of the Inter-Sectoral Strategy against Corruption 2015-2017 

Annual Monitoring Report on the Implementation of the Inter-sectoral Strategy against Corruption  2015-2020 

Raporti i Monitorimit Viti 2016 SNKK

Raporti i Monitorimit Viti 2017 SNKK

MONITORING REPORT 2017

Fletore Zyrtare nr. 68/2018