Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020 dhe Planit të saj të Veprimit

“Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 773, datë 02.11.2016 “Për Miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020 dhe të Planit të saj të Veprimit”, Ministria e Drejtësisë ka hartuar draftin e Raportit tre mujor të Monitorimit, për periudhën janar – mars 2020. Draft-raporti i monitorimit është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit 2019 – 2021, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.

Në mbështetje të proçesit të monitorimit, Ministria e Drejtësisë vlerëson dhe mirëpret komentet/sugjerimet mbi draftin e Raportit të Monitorimit, bashkëlidhur, brenda ditës së premte, datë 12 qershor 2020,  në adresen elektronike: Eva.Kenga@drejtesia.gov.al.

DRAFT Raporti i Monitorimit janar mars 2020 në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë

Draft-Raporti Nëntëmujor i Monitorimit të SND, Janar-Shtator 2019

January – September 2019 Draft-Monitoring Report of Cross-Sector Justice Strategy

Raporti Gjashtëmujor i Monitorimit të SND, Janar-Qershor 2019

January-June 2019 Monitoring Report of Cross-Sector Justice Strategy

2018 Monitoring Report of Cross-Sector Justice Strategy.

Rporti i Monitorimit VITI 2017

MONITORING REPORT 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 773, datë 2.11.2016
Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017–2020 dhe të planit të saj të veprimit

Raporti i Monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020, për periudhën janar-qershor 2018

Raporti i Monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020, për periudhën janar-shtator 2018

Monitoring Report Cross-Sector Justice Strategy 2017-2020

Raporti Vjetor i Monitorimit të SND për periudhën janar-dhjetor 2018

Draft Raporti Tremujor i Monitorimit te SND per periudhen janar-mars 2019