PER  VENDOSJEN   E AFATIT   PERFUNDIMTAR     TE PRANIMIT    TE  APLIKIMEVEPER  DOREZIMIN    E DOKUMENTACIONIT      PER AUTORIZIMIN  E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURESE  QE  DO TE  OFROJNE   NDIHME   JURIDIKE   PARESORE   TE GARANTUAR   NGA  SHTETI - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 15/05/2020

PER  VENDOSJEN   E AFATIT   PERFUNDIMTAR     TE PRANIMIT    TE  APLIKIMEVEPER  DOREZIMIN    E DOKUMENTACIONIT      PER AUTORIZIMIN  E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURESE  QE  DO TE  OFROJNE   NDIHME   JURIDIKE   PARESORE   TE GARANTUAR   NGA  SHTETI

NJOFTIM

 

PER  VENDOSJEN   E AFATIT   PERFUNDIMTAR     TE PRANIMIT    TE  APLIKIMEVE

PER  DOREZIMIN    E DOKUMENTACIONIT      PER  AUTORIZIMIN     E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURESE      QE  DO TE  OFROJNE   NDIHME   JURIDIKE   PARESORE   TE GARANTUAR   NGA  SHTETI

 

Duke  marre  ne  konsiderate   rifillimin   e  veprimtarise   gjvqesore   ne  te  gjitha  gjykatat   e Republikes   se Shqiperise,  bazuar  ne  Vendi min  Nr.  143, date  22.04.2020,   te  Keshillit  te Larte Gjyqesor  “Per rifillimin  e veprimtarise  dhe sherbimeve  gjyqesore”,   si dhe duke patur parasysh  qe referuar   Vendimit   nr.   55  date   06.02.2019,   te  Keshillit   te  Ministrave,    “Per  percaktimin    e procedurave    dhe  dokumentacionit   per   autorizimin   e  organizatave   jofitimprurese     qe  ofrojne ndihme juridike  paresore   te garantuar  nga shteti”,  nje pjese  e dokumentacionit   te kerkuar  duhet te  sigurohet  nga  OJF-te  nepermjet   gjykates,  Drejtoria  e Ndihmes   Juridike  Falas  njofton  afatin perfundimtar   per pranimin  e aplikimeve  per  autorizimin   e organizatave  jofitimprurese    qe do te ofrojne ndihme juridike  paresore  deri me date 20.06.2020.

 

 

 

Ju faleminderit  per mirekuptimin   !

 

HAPEN   PROCEDURAT E APLIKIMIT   PER AUTORIZIMIN   E ORGANIZATAVE.JOFITIMPRURESE QE  DO TE OFROJNE NDIHME  JURIDIKE  PARESORE TE GARANTUAR  NGA  SHTETI

 

Drejtoria  e Ndihmes  luridike  Falas ne baze te Ligjit Nr.  11112017 “Per  ndihmen  juridike te  garantuar  nga shteti”  dhe VKM-se  Nr.  55, date  6.2.2019  “Per  percaktimin   e procedurave   dhe dokumentacionit    per  autorizimin   e  organizatave   jofitimprurese,    qe  ofrojne   ndihme  juridike paresore  te garantuar  nga shteti”, ben publik  njoftimin  si me poshte:

 

Te  gjitha  organizatat   jofitimprurese    qe  jane   te  interesuara   te  aplikojne   per  te  marre autorizim  nga Ministri  i Drejtesise   per te  ofruar  ndihmen  juridike  paresore  duhet  te plotesojne kriteret ligjore te percaktuara  ne nenin  15 te Ligjit Nr. 111/2017 Per ndihmen juridike  te garantuar nga shteti”.

 

Procedura    dhe  dergimi  i dokumentacionit:

Dokumentacioni   qe duhet te depozitojne  organizatat jofitimprurese   (OlF), per aplikim,  per marrjen  e autorizimit   qe leshohet  nga  Ministri  i Drejtesise,   per  te  ofruar  sherbime  te ndihmes juridike  paresore  te garantuar  nga shteti, permban:

 

 1. a) aktin e regjistrimit ne gjykate;
 2. b) kopjen e statutit, ku specifikohet  si pjese e veprimtarise  ofrimi i ndihrnes juridike;
 3. c) dokumentacionin  qe pro von pervoje  ne ofrim in e ndihmes juridike  paresore,  te pakten  ne 3 (tri) vite te veprimtarise  se tyre, duke perfshire,  si me poshte  vijon:
 4. listen e plote te projekteve  te ndihmes juridike  paresore  te zhvilluara  nga organizata  gjate 3

(tri) viteve dhe te dhena statistikore  per perfituesit  e ndihmes  paresore;

 1. raportet perfundimtare  per secilin nga projektet  e listuara,  si dhe pasqyrat  financiare;

iii. buxhetin  total te secilit projekt,  donatoret  perkates,  si dhe listen e eksperteve  te brendshern dhe te jashtem  te perfshire  ne keto projekte;

 1. letra vleresimi nga te pakten  2 (dy) subjekte perfituese;
 2. c) vertetimin nga organet tatimore qe i ka permbushur  ne menyre  te rregullt  detyrimet;
 3. d) vertetim nga gjykata se nuk eshte ne procedure  falimenti  dhe/ose  likuidimi;
 4. dh) vertetim nga prokuroria dhe gjykata  se anetaret  e organit  me te larte vendimmarres   dhe te organit ekzekutiv  nuk jane ne proces hetimi  apo gjykimi per ceshtje qe cenojne  besimin  e publikut dhe ofrim in e pershtatshern  te ndihmes juridike;
 5. e) formularin e gjendjes  gjyqesore  te anetareve  te organit  me te  larte  vendimmarres   dhe  te

organit ekzekutiv.

 1. f) adresen elektronike  te

 

Aplikimi  per autorizim  i shoqeruar  me dokumentacionin   e siperpermendur   dorezohet  prane Drejtorise  se Ndihmes  luridike   Falas  ne  adresen  Bulevardi   “Zogu  i Pare”  prane  Ministrise   se Drejtesise  deri me date 20.06.2020.

 

Aplikimet  e paraqitura jashte  afatit nuk kualifikohen.