PER VENDOSJEN E AFATIT PERFUNDIMTAR TE PRANIMIT TE APLIKIMEVEPER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER AUTORIZIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURESE QE DO TE OFROJNE NDIHME  JURIDIKE PARESORE TE GARANTUAR NGA SHTETI - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 15/05/2020

PER VENDOSJEN E AFATIT PERFUNDIMTAR TE PRANIMIT TE APLIKIMEVEPER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER AUTORIZIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURESE QE DO TE OFROJNE NDIHME  JURIDIKE PARESORE TE GARANTUAR NGA SHTETI

NJOFTIM

PER VENDOSJEN E AFATIT PERFUNDIMTAR TE PRANIMIT TE APLIKIMEVE
PER DOREZIMIN E DOKUMENTACIONIT PER AUTORIZIMIN E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURESE QE DO TE OFROJNE NDIHME  JURIDIKE PARESORE TE GARANTUAR NGA SHTETI

Duke marre ne konsiderate rifillimin e veprimtarise gjvqesore ne te gjitha gjykatat e Republikes se Shqiperise, bazuar ne Vendi min Nr. 143, date 22.04.2020, te Keshillit te Larte Gjyqesor “Per rifillimin e veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore”, si dhe duke patur parasysh qe referuar Vendimit nr. 55 date 06.02.2019, te Keshillit te Ministrave, “Per percaktimin e procedurave dhe dokumentacionit per autorizimin e organizatave jofitimprurese qe ofrojne ndihme juridike paresore te garantuar nga shteti”, nje pjese e dokumentacionit te kerkuar duhet te sigurohet nga OJF-te nepermjet gjykates, Drejtoria e Ndihmes Juridike Falas njofton afatin perfundimtar per pranimin e aplikimeve per autorizimin e organizatave jofitimprurese qe do te ofrojne ndihme juridike paresore deri me date 20.06.2020.

Ju faleminderit per mirekuptimin !