Miratimin e rregullores TIP "Për marrjen e masave organzative për ushtrimin e veprimtarise së institucioneve te administrates shtetërore gjatë gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19" - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 19/05/2020

Miratimin e rregullores TIP “Për marrjen e masave organzative për ushtrimin e veprimtarise së institucioneve te administrates shtetërore gjatë gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19”

Urdhër nr.38, datë 12.05.2020 të Departamentit të Administratës Publike “Per miratimin e Rregullores TIP “Për marrjen e masave organzative për ushtrimin e veprimtarise së institucioneve të administrates shtetërore gjatë gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19”.

Shkarko urdhërin