Ministria e Drejtësisë/Koordinatori Kombëtar kundër Korrupsionit përfundoj procesin e rishikimit të Planit të Veprimit 2019-2023, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit. - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 20/12/2019

Ministria e Drejtësisë/Koordinatori Kombëtar kundër Korrupsionit përfundoj procesin e rishikimit të Planit të Veprimit 2019-2023, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit.

Draft Plani i Veprimit 2019-2023, është rishikuar në përputhje me objektivat e stategjisë kundër korrupsionit dhe të Pasaportës së Indikatorëve (37 indikatorë performance).

Procesi ka qenë bashkëpunues dhe konsultativ me të gjitha institucionet publike në përfshira në strategji, në bashkëpunim me asistencën teknike të Bashkimit Evropian. Drafti i Planit të Veprimit, 2019-2023, përmban 93 masa konkrete antikorrupsion të ngritura mbi bazë rezultati, performance e impakti.

Ministria e Drejtësisë mbetet e hapur dhe mirëpret cdo koment të mundshëm për të përmirësuar draftin në adrese rovena.pregja@drejtesia.gov.al.

DRAFT PV_SNKK 19-23_20 12 19