Njoftim “Për miratimin e listës së dokumentave dhe formatit të vetëdeklarimit për rifreskimin e dosjeve personale të përmbaruesve gjyqësor privat” - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 24/08/2020

Njoftim “Për miratimin e listës së dokumentave dhe formatit të vetëdeklarimit për rifreskimin e dosjeve personale të përmbaruesve gjyqësor privat”

Në zbatim të Urdhërit nr. 190 datë 22.06.2020 “Për miratimin e listës së dokumentave dhe formatit të vetëdeklarimit për rifreskimin e dosjeve personale të përmbaruesve gjyqësor privat”, ndryshuar me Urdhërin 190/1 datë 30.07.2020 të Ministrit të Drejtësisë, njoftojmë Përmbaruesit Gjyqësor Privat të dorëzojnë pranë Ministrisë së Drejtësisë dosjen personale të plotë të rifreskuar sipas përcaktimeve të këtij Urdhëri.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është brenda datës 05.09.2020

Shkarko urrdhërin