Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive (Specialist) - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 31/12/2019

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT
PËR LËVIZJEN PARALELE
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike
Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të të Kreut VII, të VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar:

Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen me kodin 2511, për konkurrim, njofton se për pozicionin:

• Specialist në Drejtorinë e Auditimit, në Ministrinë e Drejtësisë kategoria III-b
Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.