Edis Ibrahimi
Këshilltar i Ministrit

Avjerina Bazaj